امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

مولفه Transform

مولفه Transform موقعیت ، چرخش ، و مقیاس هر کدام از اشیا بازی را در صحنه معین می کند. هر شی بازی دارای Transform است.

خصوصیتعملکرد
Position

موقعیت انتقال در مختصات های X و Y  و Z است

Rotation

چرخش به دور محور های X و Y  و Z ، بر حسب درجه

Scale

مقیاس به موازای محور های X و Y  و Z . مقدار 1 مقدار برابر با اندازه اصلی است ( اندازه در هر شی مهم است )